Σας καλοσωρίζουμε στην προσπάθεια της επιστημονικής Εταιρείας Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης να συμβάλλει στον αναγκαίο αναστοχασμό της εκπαιδευτικής κοινότητας για όλες τις πτυχές των θεμάτων τα οποία επιδρούν στους τρόπους και τις μεθόδους με τους οποίους μια πολιτισμένη δημοκρατική κοινωνία οραματίζεται, οργανώνει, υλοποιεί και εν τέλει απολαμβάνει το αγαθό και συνάμα δικαίωμα της Παιδείας. Ελπίζουμε και με τη δική σας συμβολή η παρούσα ιστοσελίδα να αναχθεί στο αναγκαίο βήμα έκφρασης δημόσιου λόγου, που ιδιαίτερα την περίοδο αυτή έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία.

black900px

Σκοποί της ΕΟΔΕ είναι :

α)  Η ευρεία προώθηση και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Με τον όρο «Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» νοούνται, ενδεικτικά, και τα κάτωθι επιμέρους γνωστικά αντικείμενα: Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμών, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Σχεδίου Δράσης, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, Μοντέλα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Λήψης Αποφάσεων, Οργανωσιακή Κουλτούρα/Κλίμα, Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα και Βελτίωση, Αξιολόγηση και Ποιότητα Εκπαιδευτικού Έργου, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Σχεδιασμός και Διαχείριση της Αλλαγής στην Εκπαίδευση, Μοντέλα Αναδόμησης και Πολύπλοκης Συμπεριφοράς, Συγκριτική μελέτη της Οργανωσιακής και Διοικητικής θεωρίας στην Εκπαίδευση μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων, Οικονομικά στην Εκπαίδευση και άλλα.

β)  Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα και η διάδοση των αποτελεσμάτων τους στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, όπως επίσης και η παραγωγή συγγραφικού έργου αλλά και η παροχή συμβουλευτικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών.

γ)  Η ενεργός συμμετοχή και δημιουργική συμβολή στον εθνικό και διεθνή διάλογο σε θέματα που αφορούν στη γνώση, στην έρευνα και στην πρακτική εφαρμογή στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης στην Εκπαίδευση.

δ)  Η επιστημονική υποστήριξη όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης στην Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, των φοιτητών και γενικώς όσων ενδιαφέρονται για την εφαρμογή των πορισμάτων της επιστημονικής
έρευνας στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης στην Εκπαίδευση.

ε)  Η δυνατότητα συμβουλευτικής στήριξης της Πολιτείας και των θεσμών λήψης αποφάσεων σε θέματα που άπτονται της Οργάνωσης και Διοίκησης στην Εκπαίδευση.

στ)  Η διαμόρφωση προτάσεων για τον επαγγελματικό προσδιορισμό των εξειδικευμένων στελεχών της εκπαίδευσης με παιδαγωγικό προσανατολισμό και παραγωγή επιστημονικής και διοικητικής γνώσης.

ζ)  Η επιμόρφωση στελεχών της διοίκησης και της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης της εκπαίδευσης.

η)  Η προώθηση της συνεχούς επαφής και επικοινωνίας με διεθνείς και ελληνικούς παρεμφερείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και η σύναψη σχέσεων για την ενημέρωση και τη μεταφορά επιστημονικών μεθόδων και γενικά τεχνογνωσίας στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης στην Εκπαίδευση.

θ)  Η διαμόρφωση προτάσεων για τη συνολική αναβάθμιση της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού συστήματος Οργάνωσης και Διοίκησης στην Εκπαίδευση για τη διασφάλιση εκπαιδευτικών διαδικασιών υψηλής επιστημονικής ποιότητας.

ι)   Η συνεργασία με τους επίσημους φορείς της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς.

ια) Η ανάπτυξη εργαλείων μάθησης με χρήση ηλεκτρονικών δικτύων (e-learning) και ψηφιακών πλατφορμών για την τηλεκπαίδευση ενηλίκων στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στην περίπτωση α) του παρόντος.